header

Relevant onderzoek

Hieronder vindt u een aantal interessante onderzoeken over het onderwerp streekproducten, in chronologische volgorde. Daarnaast kunt u via de zoekfunctie van het Groen Kennisnet in het submenu gemakkelijk naar meer titels zoeken.

 

Meulen, van der, H.A.B. et al. Kijk op multifunctionele landbouw. Omzet en impact 2007-2013.
Publicatie LEI 14-088, LEI Wageningen UR.  

Monitor van de omzetcijfers in de multifunctionele landbouw. Hieruit blijkt onder meer dat de verkoop in boerderijwinkels in de periode 2011-2013 met 20% is gestegen.

 


 

Vijn, M., Schoutsen, M., Monteny, A., Visser, A. (2013). Zijn streekproducten een kans of bedreiging voor de biologische sector? Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) Wageningen UR.

Een onderzoek om de vraag te beantwoorden of het heldere concept van biologisch (voor een deel van de consumenten) een versterking van streekproducten kan betekenen. Er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn interviews gehouden met stakeholders zowel uit de biologische als streekproductensector. Tevens is er een SWOT-analyse gemaakt van de combinatie biologisch én streek/regio.

 


 

Van Asselt, E.,  Van der Spiegel, M. (2013). Rapport Voedselveiligheid Streekproducten. RIKILT – Wageningen UR.

Dit rapport beschrijft de resultaten m.b.t. de voedselveiligheid van streekproducten als onderdeel van een project om te komen tot een goed functionerend logistiek en kwaliteitsborgingssysteem voor streekproducten om zo de groei in de afzet van streekproducten duurzaam te bevorderen.

 


 

Arkenbout, L., Prause, K. (2014). Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen – Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland en factoren omtrent groeimogelijkheden. Afstudeerscriptie.

Een afstudeeronderzoek naar hoe de beweging van korte voedselketens in Nederland versneld kan worden. Met als doel een inventarisatie van de regionale korte keten initiatieven in Nederland te verkrijgen en factoren te onthullen omtrent groeimogelijkheden.

 


 

Van Putte, M. (2013). Zeeuwse streekproducten; een belevenis op zich! Afstudeerraport.

Aan afstudeeronderzoek naar hoe horecaondernemers met streekproducten die aansluiten bij de Zeeuwse identiteit en weinig gebruikt worden in de horeca kunnen inspelen op de beleving van de toerist.

 

 


 

Ottenhof, H. (juni 2011). Streekproducten: een goed verhaal is het hele werk. Han Business Publications, nummer 6.

In dit artikel wordt naar aanleiding van een onderzoek door Van Heusden achterhaald wat een streekproduct nu zo streekgebonden maakt en hoe de markt hierop reageert.

 

 


 

Vijn, M., Schoutsen, M. en Van Haaster, M. (2013). De marktpotentie van streekproducten in Nederland – Uitkomsten van een consumentenonderzoek en SWOT analyse. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) Wageningen UR.
https://www.passitexams.com/az-100.html
https://www.passitexams.com/az-101.html
Door middel van een consumentenonderzoek is de marktpotentie van streekproducten nader onder de loep genomen. Tevens is een SWOT-analyse uitgevoerd om de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met betrekking tot streekproducten in beeld te brengen.

 

 


 

Kijk op Multifunctionele landbouw – Omzet en Impact 2007-2011. LEI Wageningen UR, in opdracht van de Taskforce Multifunctionele landbouw. April 2012.

In dit rapport is de omzet en impact van multifunctionele landbouw in de periode 2007-2011 in kaart gebracht. Boerderijverkoop is daarbinnen één van de thema’s.

 

 


 

 

De toegevoegde waarde van streekproducten. Studentenrapport, 2012.

In dit studentenonderzoek is aan de hand van een meetinstrument de financiële en maatschappelijke toegevoegde waarde van streekproducten vergeleken met die van reguliere producten. De nadruk ligt op de ontwikkeling van het meetinstrument.

 

 


 

 

Sint, W. (2011). Vers uit de regio. Een onderzoek naar de potentie van streekproducten in Noordwest-Holland. Kamer van Koophandel Noordwest-Holland & Agriboard Noord-Holland Noord.

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar streekproducten in Noordwest-Holland. Doel is te achterhalen welke kansen er zijn om de markt voor streekproducten te professionaliseren.  In het rapport worden kansen en belemmeringen genoemd.

 

 


 

 

Wolff Schoemaker, F., Woldhek, F., Mees, A.-S. en Spangenberg, F. (2009). Het marktpotentieel van streekproducten. Op zoek naar de juiste lading, doelgroep en afzetkanalen. Motivaction International B.V. in opdracht van Taskfoce Multifunctionele Landbouw.

Onderzoek naar het potentieel van streekproducten. Doel is inzicht te geven in de beleving van voedingsproducten van Nederlandse oorsprong en wensen en behoeften hieromtrent bij verschillende groepen consumenten, om zo praktisch mogelijk invulling te geven aan de wijze waarop ondernemers hun producten kunnen vermarkten.

 

 


 

 

Verbreding gevraagd – Verkenning potentiële marktvraag verbredingsactiviteiten landbouw. ECORYS Nederland BV, Aequator Groen & Ruimte, Verwey-Jonker Instituut. April 2009.

Eindrapport van een studie naar het marktpotentieel voor verbrede landbouwactiviteiten. De uitkomsten zijn mede bedoeld als input voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw om gericht te zoeken naar (nieuwe) kansen en ontwikkelingen teneinde te kunnen inspelen op de (potentiële) vraag vanuit de markt. Binnen het rapport wordt een hoofdstuk gewijd aan streekeigen producten en korte ketens.

 

 


 

 

De Bruin, R. en Oostindie, H. (2005). Openbare rapportage van het ‘Koepelproject Kennisontwikkeling Streekgebonden Productie en Vermarkting’ ACB/ACD 03.045. Binnen de co-innovatieprogramma’s Professionalisering Biologische Afezetketen en Duurzame Agro-Foodketens. Stichting Streekeigen Producten Nederland, LTO Nederland, WUR-LEI, WUR-Isg Rurale Sociologie en Stichting Agro Keten Kennis.

Uitgaande van de huidige praktijk en de potentiële vraag zijn kansrijke marktkanalen voor streekproducten in kaart gebracht. Daarnaast is geprobeerd een aantal ´actieplannen´ te ontwikkelen waarmee deze marktkanalen ´geopend´ kunnen worden.

 

 


 

 

Janzen, R. en De Vlieger. J.J. (1999). Ketenonderzoek streekproducten. Landbouw Economisch Instituut, Den Haag.

Wat gaat er goed of fout bij de samenstelling van afzetketens voor streekproducten? Dit is in kaart gebracht aan de hand van negen casestudies.

 

 


 

 

De Vlieger, J.J., Van Ittersum, K. en Van der Meulen, H.S. (1999). Streekproducten: van consument tot producent. LEI, Den Haag, en Wageningen Universiteit, Wageningen.

In dit onderzoek is aan de hand van negen casestudies informatie verzameld over initiatieven voor streekproducten, hun doel, de strategie en de wijze van ketenopbouw. Een enquête onder een groot aantal consumenten geeft daarnaast inzicht in de factoren die de aankoop van streekproducten beïnvloeden.

Stel uw vraag

©2016 Communicatiebureau de Lynx